Cách hạch toán tài khoản 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

Cách hạch toán tài khoản 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 421 - LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI

Tài khoản 421 - Lợi nhuận chưa phân phối được dùng để phản ánh kết quả kinh doanh sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp. Việc hạch toán tài khoản này cần phải tôn trọng một số quy định gì, kết cấu, nội dung tài khoản ra sao, bạn đã nắm được chưa?

>> Cách hạch toán tài khoản 411 - Nguồn vốn kinh doanh

Sau đây, KẾ TOÁN HÀ NỘI sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách hạch toán tài khoản 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

I - Hạch toán tài khoản 421 - Lợi nhuận chưa phân phối cần tôn trọng một số quy định sau:

1. Kết quả từ hoạt động kinh doanh phản ánh trên Tài khoản 421 là lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc lỗ hoạt động kinh doanh.
2. Phải hạch toán chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh của từng năm tài chính (Năm trước, năm nay), đồng thời theo dõi chi tiết theo từng nội dung phân chia lợi nhuận của doanh nghiệp (Trích lập các quỹ, bổ sung nguồn vốn kinh doanh, chia cổ tức, lợi nhuận cho các cổ đông, cho các nhà đầu tư).
3. Khi điều chỉnh hồi tố các sai sót trọng yếu phát sinh trong các năm trước được phát hiện sau khi báo cáo tài chính của các năm trước đã công bố có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong các năm trước, doanh nghiệp phải xác định ảnh hưởng lũy kế của các sai sót và điều chỉnh vào số dư đầu năm của TK 4211 " Lợi nhuận chưa phân phối năm trước" của năm báo cáo.

II - Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 421 - Lợi nhuận chưa phân phối 

Bên Nợ:
- Số lỗ về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Trích lập các quỹ của doanh nghiệp;
- Chia cổ tức, lợi nhuận cho các cổ đông, cho các nhà đầu tư, các bên tham gia liên doanh;
- Bổ sung nguồn vốn kinh doanh;
Bên Có:
- Số lợi nhuận thực tế của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ;
- Xử lý các khoản lỗ về hoạt động kinh doanh.
Tài khoản 421 có thể có số dư Nơ hoặc số dư Có.
Số dư bên Nợ:
Số lỗ hoạt động kinh doanh chưa xử lý.
Số dư bên Có:
Số lợi nhuận chưa phân phối hoặc chưa sử dụng.
Tài khoản 421 - Lợi nhuận chưa phân phối, có 2 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước: Phản ánh lợi nhuận hoặc lỗ trong các năm trước chưa phân phối hoặc xử lý
Tài khoản 4211 còn dùng để phản ánh số điều chỉnh tăng hoặc giảm số dư đầu năm của TK 4211 khi áp dụng hồi tố do thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố các sai sót trọng yếu của năm trước, năm nay mới phát hiện.
Đầu năm sau, kế toán kết chuyển số dư đầu năm từ TK 4212 “Lợi nhuận chưa phân phối năm nay” sang TK 4211 “Lợi nhuận chưa phân phối năm trước”.
- Tài khoản 4212 - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay: Phản ánh kết quả kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận và xử lý lỗ năm nay.

III - Cách hạch toán tài khoản 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

KẾ TOÁN HÀ NỘI xin đưa ra cách hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh của tài khoản 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

1. Cuối kỳ hạch toán, kết chuyển kết quả từ hoạt động kinh doanh:

a) Trường hợp lãi, ghi:
Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
Có TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối (4212).
b) Trường hợp lỗ, ghi:
Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối (4212)
Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.
2. Trong năm tài chính doanh nghiệp quyết định tạm trả cổ tức, lợi nhuận được chia cho nhà đầu tư, các bên góp vốn, cho các cổ đông, ghi:
Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối
Có các TK 111, 112. . . (Số tiền thực trả)
3. Cuối năm tài chính, kế toán xác định và ghi nhận số cổ tức của cổ phiếu ưu đãi phải trả cho các cổ đông có cổ phiếu ưu đãi, ghi:
Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối
Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388).
Khi trả tiền cổ tức cổ phiếu ưu đãi cho các cổ đông, ghi:
Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388)
Có các TK 111, 112. . . (Số tiền thực trả).
4. Khi có quyết định hoặc thông báo xác định cổ tức và lợi nhuận còn phải trả cho các nhà đầu tư, các bên góp vốn, cho các cổ đông, ghi:
Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối
Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388).
5. Khi chi tiền trả cổ tức và lợi nhuận cho các nhà đầu tư, các bên góp vốn, cho các cổ đông, ghi:
Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388)
Có các TK 111, 112. . . (Số tiền thực trả).
6. Trong năm, khi trích quỹ  khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty và các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu, từ lợi nhuận sau thuế ghi:
Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối
Có TK 418 - Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

Có TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3531, 3532, 3534)

7. Căn cứ vào quyết định về bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ lợi nhuận sau thuế TNDN, ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối
Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh(4118 - Vốn khác)

8. Trả cổ tức cho các cổ đông bằng cổ phiếu, phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, ghi:
Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 4111- Vốn đầu tư của chủ sở hữu (Theo mệnh giá)
Có TK 4112- Thặng dư vốn cổ phần (Số chênh lệch giữa giá phát hành lớn hơn mệnh giá)

9. Đầu năm tài chính, kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm nay sang lợi nhuận chưa phân phối năm trước, ghi:

+ Trường hợp TK 4212 có số dư Có ( Lãi), ghi:

Nợ TK 4212 : Lợi nhuận chưa phân phối năm nay

Có TK 4211: Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

+ Trường hợp TK 4212 có số dư Nợ (Lỗ), ghi:
Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

Có TK 4212 - Lợi nhuận chưa phân phối năm nay.

KẾ TOÁN HÀ NỘI - CHUYÊN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ