Cách hạch toán tài khoản 521 - Chiết khấu thương mại

Cách hạch toán tài khoản 521 - Chiết khấu thương mại

CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 521 - CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI

Theo quyết định 48/2006/ QĐ - BTC các khoản giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại được hạch toán vào tài khoản 521 - Chiết khấu thương mại. Vậy, KẾ TOÁN HÀ NỘI xin giới thiệu các bạn một số nội dung liên quan đến tài khoản 521 như: cách hạch toán, kết cấu, nội dung phản ánh của tài khoản.

>> Cách hạch toán tài khoản 511 - Doanh thu hoạt động tài chính

>> Hướng dẫn hạch toán tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

I - Giới thiệu, tài khoản 521 - Chiết khấu thương mại

Tài khoản 521 - Chiết khấu thương mại dùng để phản ánh toàn bộ số tiền giảm trừ cho người mua hàng được tính giảm trừ vào doanh thu hoạt động kinh doanh. Các khoản giảm trừ doanh thu được phản ánh trong tài khoản 521 bao gồm: Chiết khấu thương mại, giá trị hàng bán bị trả lại và các khoản giảm giá cho người mua trong kỳ hạch toán: 

- Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua với khối lượng lớn

- Giá trị hàng bán bị trả lại là giá trị khối lượng hàng bán xác định là đã bán bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán

- Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do hàng bán kém phẩm chất, sai quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế hoặc lạc hậu thị hiếu.

II - Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 521 - Chiết khấu thương mại

Bên Nợ:

- Trị giá của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính trừ vào nợ phải thu của khách hàng về số sản phẩm, hàng hóa đã bán ra.

- Các khoản giảm giá hàng bán đã chấp thuận cho người mua hàng

Bên Có:

Kết chuyển toàn bộ các khoản giảm trừ doanh thu phát sinh trong kỳ sang Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” 

Tài khoản 521 - Chiết khấu thương mại, không có số dư cuối kỳ.

- Tài khoản 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu, có 3 tài khoản cấp 2:

Tài khoản 5211 - Chiết khấu thương mại

- Tài khoản 5212 - Hàng bán bị trả lại

- Tài khoản 5213 - Giảm giá hàng bán

III - Cách hạch toán tài khoản 521 - Chiết khấu thương mại

1. Khi doanh nghiệp thực hiện chiết khấu thương mại cho những khách hàng mua hàng với khối lượng lớn, căn cứ vào hóa đơn bán hàng và các chứng từ liên quan khác, ghi:

Nợ TK 521 - Chiết khấu thương mại

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp

Có TK 111, 112, 131...

2. Khi doanh nghiệp nhận lại sản phẩm, hàng hóa bị trả lại, hạch toán trị giá vốn của hàng bán bị trả lại, ghi:

- Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, ghi:

Nợ các TK 154, 155, 156...

Có TK 632: Giá vốn hàng bán

- Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ, ghi:

Nợ TK 611 - Mua hàng

Có TK 632 - Giá vốn hàng bán

3. Thanh toán với người mua hàng về số tiền của hàng bán bị trả lại:

- Đối với sản phẩm, hàng hóa chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu (5213) ( Giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp ( Số thuế GTGT hàng bán bị trả lại)

Có các TK 111, 112, 131...

- Đối với các sản phẩm, hàng hóa không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, số tiền thanh toán với người mua về hàng bán bị trả lại, ghi:

Nợ TK 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu (5213) ( giá bán đã bao gồm thuế GTGT)

Có TK 111, 112, 131

4. Cuối kỳ, kết chuyển số chiết khấu thương mại đã chấp thuận cho người mua phát sinh trong kỳ sang tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu (5211, 5212, 5213)

KẾ TOÁN HÀ NỘI - CHUYÊN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC TẾ